späť na celý >>> Systém energií
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Každá ľudská bytosť má okrem fyzického tela aj ďalšie energetické telá:Éterické telo

Éterické vibračné pole má približne podobný rozsah a tvar ako fyzické telo. Je nositeľom vitálnej, tvorivej životnej sily. Toto vibračné pole sa vytvára pri každom znovuzrodení a po smrti zaniká po niekoľkých dňoch. (Emočné, mentálne a duchovné telá trvajú aj po fyzickej smrti a znovu sa spájajú pri ďalšej inkarnácii s novým fyzickým telom.)

Životnú energiu získava prostredníctvom prvej čakry zo Zeme a tretej čakry zo Slnka. Tieto energie cez čakry a tzv. nádí (meridiány) neustálym prúdením dodáva fyzickému telu. Po nasýtení organizmu energiou sa prebytočná energia vyžaruje cez čakry a póry tela von a vytvára éterickú auru okolo tela. Jej lúče tvoria ochranný obal, ktorý ochraňuje telo pred vnikaním škodlivých látok a chorôb. To znamená, že človek v podstate nemôže ochorieť z vonkajších príčin.

Spôsob života, negatívne myšlienky a emócie, ktoré sú v rozpore s prirodzenými potrebami tela však môžu éterickú životnú energiu narušiť, oslabiť. V aure sa objavia ,,diery", cez ktoré môžu preniknúť do tela negatívne energie a tiež cez tieto trhliny môže unikať životná energia.
Je úzka súvislosť medzi stavom fyzického tela a vyžarovaním éterického tela. Skôr, než sa choroba prejaví vo fyzickom tele, môžeme ju objaviť a liečiť už na úrovni éterického tela.

Ďalšou dôležitou funkciou éterického poľa je sprostredkovať informácie medzi fyzickým telom a vyššími vibračnými poliami. Prenáša informácie získané telesnými zmyslami do emočného a mentálneho poľa a zároveň z vyšších vibračných polí do fyzického tela.

Pre posilnenie a harmonizáciu éterického tela sa môžu použiť rôzne formy terapie. Rastliny, najmä stromy a kvety vyžarujú energie veľmi blízke éterickej aure človeka, a tak sa môžu využiť pre naše dobíjanie energetického tela. Niekedy postačí krátka prechádzka v prírode alebo objatie stromu k tomu, aby sme sa cítili sviežejší a plní síl.
Blahodárne pôsobia aj niektoré miesta vyznačujúce sa silnou energiou prúdiacou zo zeme.

V minulosti na takýchto miestach sa stavali rôzne svätyne. I dnes môžeme využiť tieto miesta na meditáciu a regeneráciu našich síl. Veľa energie sa nachádza aj v blízkosti menhirov, veľkých skalných blokov alebo vodných plôch a vodopádov.

Ďalšími osvedčenými spôsobmi posilnenia éterického tela sú dychové cvičenia, praktizovanie Chi-kungu a Tai-chi-chuan. Samozrejme, jedinečným zdrojom energie pre nás je aj ,,naše" Reiki.

top


Emocionálne telo

Emocionálne vibračné pole je nositeľom pocitov, emócií a charakterových vlastností. Jeho kvalita, jas a čistota je podmienená úrovňou rozvoja človeka na poli svojich citov, sklonov a charakterových vlastností. Aura emočného tela má tvar vajíčka a môže vyžarovať aj niekoľko metrov okolo človeka. Deje sa to prostredníctvom čakier a čiastočne aj pórmi tela. Táto aura je v neustálom pohybe. Hlavné farby aury závisia prevažne od trvalých charakterových vlastností jedinca. Vedľa nich sa však objavujú neustále sa meniace mihotavé obláčiky rôznych farieb a odtieňov.

Negatívne emócie ako strach, hnev, závisť, obava, spôsobujú v aure vznik tmavých mrakovitých útvarov. Ak však človek otvorí svoje vedomie láske, priateľstvu a oddanosti, v jeho aure sa zrkadlia jasné a čisté farby jemných pastelových odtieňov. V tomto vibračnom poli sa ukladajú všetky naše nespracované emócie, vedomé aj nevedomé strachy a agresie, pocity odmietania, menejcennosti a pod. Tieto vibrácie predstavujú nevedomé posolstvo, ktoré odovzdávame svojmu okoliu. Frekvencie energií, ktoré takto vysielame, priťahujú podobné frekvencie zo svojho okolia. Priťahujeme tak k sebe takých ľudí, také situácie, ktoré odzrkadľujú to, čo často vedome odmietame, čoho sa bojíme. Znovu a znovu sa dostávame do situácií, ktoré v nás opakovane vyvolávajú pôvodné emočné vibrácie.

Vedomé myslenie má vplyv na emočné vibračné pole, ale môže ovládať iba vonkajšie chovanie. Nedokáže ovplyvniť alebo zrušiť nevedomé emočné štruktúry. Tie pretrvávajú, kým nie sú rozpustené, aj do nasledujúcich inkarná-cií, a ovplyvňujú náš život.

Čakra solár-plexu nám sprostredkováva priamy prístup k našim emočným štruktúram. Tieto však, ak ich chceme vnímať vedome, musíme preniknúť najvyššou formou výrazu mentálneho vibračného poľa, a to intuitívnym vnímaním 6. čakry (tretím okom). Skutočné uvoľnenie emočných štruktúr však môže nastať iba pôsobením duchovného vibračného poľa skrze spojenia cez srdečnú čakru a čakru temennú.

Pri spojení duchovného a emočného poľa začne emočné pole vibrovať rýchlejšie a odvrhovať všetky uložené negatívne zážitky, reprezentované nižšími vibráciami. Tým miznú aj emócie viazané na tieto zážitky a je nám tak umož- nené odpustiť druhým, ako aj sami sebe. Pri postupnom uvoľňovaní týchto zakorenených emočných štruktúr začína emočné pole vyžarovať pocity lásky a radosti. Emočná aura sa rozžiari jasnými intenzívnymi farbami a vysiela do svojho okolia posolstvo, ktoré k sebe na základe podobnosti, priťahuje šťastie a lásku.

top


Mentálne telo

Mentálne vibračné pole je nositeľom myšlienok, ideí, racionálneho, ako aj intuitívneho poznania. Má vyššie vibrácie ako éterické a emočné pole a jeho vyžarovanie môže tieto presahovať o niekoľko metrov. Intenzita a jasnosť farieb tohoto poľa je podmienená živosťou myšlienok, ako aj hĺbkou duchovného poznania. Rozsah vibrácií mentálneho tela zahrňuje vyššie aj nižšie frekvencie. Tie nižšie odrážajú naše racionálne myslenie a vnímanie na fyzickej, materiálnej úrovni. Z fyzického tela sú informácie prenášané éterickým vibračným polom do emočného poľa, tá premení tieto informácie na pocity a mentálne pole ich spracuje do slovami tvorených myšlienok. Vplyvom neuvoľnených emočných štruktúr sú však tieto informácie často skreslené a myšlienky sa pravidelne upínajú k osobným záľubám a materiálnym záležitostiam. Hlavnou úlohou mentálneho tela sa tak stáva tzv. racionálne riešenie problémov. Tak sa však skres- ľujú a obmedzujú jeho schopnosti a poslanie.
Pôvodnou funkciou mentálneho vibračného poľa je prijímať a rozumom integrovať univerzálne pravdy, ktoré sú mu sprostredkované z duchovného tela. Z duchovnej roviny k nám poznanie prichádza vo forme vnuknutí, intuície, ale často aj vo forme obrazov alebo zvukov, ktoré sú následne pretvorené do vyslovených myšlienok. Prístup k vyšším vibráciám mentálneho poľa je v spojení čelovej čakry (tretieho oka) s temennou čakrou. Dokonalé rozvinutie mentálneho poľa umožňuje človeku v živote realizovať múdrosť a poznanie svojho vyššieho Ja.

top


Duchovné telo

Duchovné vibračné pole má zo všetkých vibračných polí človeka najvyššie vibrácie a rozpína sa spolu s aurou od jedného metra až po niekoľko kilometrov od tela, v závislosti od duchovnej úrovne jednotlivca. Má tvar vajíčka alebo pravidelného kruhu a jeho aura žiary v nežných farbách veľkej intenzity. U ľudí duchovne na vysokej úrovni môže mať zlatú farbu. Z duchovnej roviny bytia prúdi neustále najvyššia a najžiarivejšia energia do duchovného vibračného poľa. Táto energia sa čiastočne premieňa na nižšie frekvencie ovplyvňuje a zvyšuje vibrácie mentálneho, emočného, ako aj éterického vibračného poľa. Ako túto energiu môžeme vedome vnímať, prijímať a využiť, to závisí od rozvoja a otvorenosti našich čakier. Duchovné vibračné pole nás spája s čistým božským bytím, zdrojom všetkého stvoreného. Duchovné telo je nesmrteľné a vďaka nemu môžeme poznať zdroj, cieľ a zmysel nášho bytia. Ak sa dokážeme otvoriť jeho vibráciám, bude celý náš život prebiehať v súlade s Božou vôľou a bude výrazom múdrosti, sily a všeobjímajúcej lásky.

top