späť na celý >>> Systém energií
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod
Systém hlavných čakier a energetických dráh podľa indického učenia.

 

V rámci spirituálnych učení uvádzajú rôzne systémy rozdielne výklady o čakrách a energ. dráhach v ľudskom tele. U nás sa vychádza väčšinou z indickej jogínskej tradície, ktorá učí o troch hlavných kanáloch (nádí) a siedmych hlavných čakrách. Tieto jemné kanály sa nachádzajú v chrbtici a ich fyzickým vyjadrením je autonómny nervový systém pozostávajúci z ľavého a pravého sympatického nervového systému a ústredného parasympatického nervového systému. Hlavný kanál, nazývajúci sa Sushumna, spája navzájom 5 ústredných čakier, ktoré sa nachádzajú pozdĺž telesnej osy, a na povrch tela sa premietajúcich 7 čakier, ktoré sú prejavené na povrch z piatich ústredných čakier. Ústredné čakry sú umiestnené v poradí: čakra lebky, hrdelná čakra, srdečná čakra, pupočná čakra a sakrálna čakra. Hlavný kanál Sushumnu oboplietajú vo forme dvojitej špirály dve ďalšie dráhy, ktoré vychádzajú z čakry lebky, križujú sa v čakrách hrdla, srdca, pupka, sakrálnej čakre, a znovu sa stretávajú v čakre, ktorá je umiestnená v oblasti hrádze. Jedna z nich, nazvaná Ida nádí, je nositeľkou astrálnych síl, druhá, tzv. Pingala, je kanálom mentálnych síl.

Nad každým človekom panujú emócie alebo myseľ, podľa toho, či je aktívna dráha Ida, alebo Pingala. Je tomu tak až do doby, kým sa pomocou rôznych cvičení nepodarí zharmonizovať tieto dve polarity a prebudiť silu Kundalíni, ktorá začne prúdiť cez Sušumnu. Kundalíni do prebudenia býva zobrazovaná v podobe zvinutého hada, ležiaceho v Muladhare (nachádza sa v krížovej kosti na konci chrbtice). Keď je Kundalíni prebudená, prúdi hore po chrbtici, prechádza cez hlavné čakry a po dosiahnutí temennej čakry sa ,,rozlieva" po povrchu tela, pociťovaná ako chladivý vánok. Často sa tento stav nazýva osvietením, sebarealizáciou, splynutím s Bohom. Túto istú silu, prúdiacu cez ústredný kanál človeka, môžeme dostať ako chariz- mu, Boží dar z hora, respektíve môžeme sa stať schopnými túto silu prijímať a sprostredkovať druhým. V tomto prípade túto silu poznajú v čínskej tradícii pod menom Ling-Chi, a Japonci poznajú ako Reiki.

Slovo čakra pochádza zo sanskrtu a v preklade znamená koleso, kruh. Čakry sú vlastne energetické víry, ktoré slúžia v systéme energií človeka na príjem, trans- formáciu a rozdelenie prány (ki, chi) rôznych frekvencií. Životnú energiu prijímajú buď priamo alebo prostredníctvom nádí z vibračných polí, zo svojho okolia, z kozmu, a pretransformujú do vibrácií potrebných pre udržiavanie a rozvoj všetkých oblastí existencie ľudskej bytosti. Čakry zároveň slúžia na vyžarovanie energií do svojho okolia, čiže zabezpečujú obojstrannú komuni- káciu s okolím (živou i neživou prírodou, druhým človekom, Univerzom) na rôznych úrovniach bytia. Každá zo siedmych čakier užším koncom ústi do hlavného energetického kanálu prebiehajúceho stredom tela. Tento kanál má u väčšiny ľudí priemer cca 2,5 cm, u liečiteľov pracujúcich s liečivou energiou však môže dosahovať v priemere aj 15-20 cm. Otvorený koniec zdravej čakry má asi 15cm v priemere a od tela je vzdialený približne 2,5cm.

top


Prvá čakra - Muladhara - ústi na mieste spojenia kostrče a krížovej kosti a otvára sa smerom dole. Má za úlohu privádzať kozmické energie na telesno-pozemskú rovinu a spája nás zároveň s energiou Zeme. S touto čakrou súvisí vôľa žiť, pud sebazáchovy, pradôvera, stabilita, fyzická vitalita. Energiou zásobuje všetko pevné - kosti, chrbticu, zuby. Ovláda naše nohy, hrubé črevo, stavbu buniek.

 • Zo žliaz má na starosti nadľadvinky.
  symbol - lotos s štyrmi okvetnými lístkami,
  farba - ohnivo červená,
  element - zem,
  zmyslová funkcia - čuch,
  zvuk - rezonuje v tóne hlboké C, vokál ,,u", mantra LAM.


Druhá čakra - Svadhistana - nachádza sa nad panvovou kosťou (oblasť ochlpenia) a otvára sa na prednej i zadnej časti tela. (Okrem 1. a 7. čakry sú všetky párové - predné čakry sú centrami pocitov a zadné sú centrá vôle.) Ústi priamo do sakrálnej oblasti, prostredníctvom ktorej prežívame emócie. Je centrom prapocitov, nadšenia, sexuálnej energie a tvorivých síl. Energiou zásobuje celú oblasť panvy, pohlavné orgány, ľadviny, močový mechúr, všetko tekuté v tele.

 • Zo žliaz ovláda vaječníky u žien a semenníky u mužov.
  symbol - lotos s šiestimi okvetnými lístkami,
  farba - oranžová,
  element - voda,
  zmyslová funkcia - chuť,
  zvuk - tón D, vokál ,,zavrené o", mantra VAM.


Tretia čakra - Manipura - je umiestnená v oblasti solar plexus na prednej i zadnej strane tela. Táto čakra súvisí zo starostlivosťou o seba, s pochopením kto sme, s rozvojom osobnosti, zo schopnosťou spracovať pocity a zážitky, zvláda-ním vplyvu a osobnej moci. Zásobuje energiou všetky orgány nachádzajúca sa v tejto časti tela - slezinu, žalúdok, pečeň, žlčník, tenké črevo, nervový systém.

 • Tretia čakra zo žliaz má na starosti slinivku.
  symbol - lotos s desiatimi okvetnými lístkami,
  farba - zlatožltá
  element - oheň,
  zmyslová funkcia - zrak,
  zvuk - tón E, vokál ,,o", mantra RAM.


Štvrtá čakra - Anahata - sa nachádza v oblasti srdca a vytvára stred systému čakier. Spája tri spodné fyzicko-emočné centrá s tromi hornými duchovnými centrami. Táto čakra sa týka harmónie lásky a vôle (predný a zadný aspekt). Jeho úlohou je rozvoj kvalít srdca, lásky, nesebeckého vnímania a konania, uzdravovanie… Z fyzických orgánov zásobuje energiou srdce, hrudník, dolnú časť pľúc, ruky, kožu, hornú časť chrbta.

 • Zo žliaz tejto čakre na fyzickej úrovni zodpovedá detská žľaza (týmus).
  symbol - lotos s dvanástimi okvetnými lístkami,
  farba - zelená, ružová, niekedy aj zlatá,
  element - vzduch,
  zmyslová funkcia - hmat,
  zvuk- tón F, vokál ,,a", mantra YAM.


Piata čakra - Višuddhi - sa nachádza v prednej a zadnej časti hrdla, tesne nad hrudnou kosťou. Ovláda schopnosť komunikácie na všetkých úrovniach, sebavyjadrenie, otvorenosť, prístup k jemnejším úrovniam bytia… Piata čakra vytvára dôležité spojenie spodných čakier s čakrami hlavy a slúži tak na prepojenie nášho myslenia s cítením.
Na fyzickej úrovni zásobuje energiou hornú časť pľúc, priedušky, hrdlo, hlasivky, šiju a čeľusť.

 • Piatej čakre na fyzickej úrovni zodpovedá štítna žľaza.
  symbol - lotos so šestnástimi okvetnými lístkami,
  farba - svetlomodrá,
  element - éter,
  zmyslová funkcia - sluch,
  zvuk - tón G, vokál ,,e", mantra HAM.


Šiesta čakra - Adžňa - (tretie oko) je umiestnená vpredu na čele resp. medzi obočím a vzadu v hornej časti hlavy. Je sídlom vyšších duchovných síl, nad- zmyslového vnímania, intuície, pamäte a vôle. Šiesta čakra privádza energiu k malému mozgu, ušiam, vyživuje nos, oči, čelo, tvár, časť nervového systému.

 • Na fyzickej úrovni šiestu čakru zastupuje hypofýza.
  symbol - lotos s 96 (2x 48) okvetnými lístkami,
  farba - indigovo modrá, fialová,
  zmyslová funkcia - všetky zmysly aj nadzmyslové vnímanie,
  zvuk - tón A, vokál ,,i", mantra KŠAM.


Siedma čakra - Sahasrára - nazýva sa aj korunná čakra a otvára sa na temene hlavy a smeruje nahor. Vytvára tak párovú čakru s korennou prvou čakrou. Táto čakra nám otvára prístup k najvyššiemu poznaniu priamym vnútorným videním. Cez túto čakru sa napájame na univerzálne vedomie a uskutočňuje sa zjednotenie s Najvyšším. Svojou energiou zásobuje a ovláda veľký mozog a lebku.

 • Na fyzickej úrovni mu zo žliaz prináleží epifýza.
  Symbol - lotos s tisíc okvetnými lístkami,
  farba - fialová, biela, niekedy zlatá,
  zvuk - tón H, vokál ,,m", mantra ÓM.

top