Korene Reiki
Korene Reiki
Systém energií
O zasvätení
Stupne Reiki
1.stupeň - Shoden
2.stupeň - Okuden
3.stupeň - Shimpiden
Kurzy Reiki
Pozície rúk
Japonské techniky
Obrazová príloha
Recept na pežitie života
O Ladislavovi Olejovi
Kontakt
Úvod

Pôvod Usuiho systému prírodnej liečby (Usui Shiki Ryoho) má hlboké korene v budhistickej mystike. Jeho základy a pozadie tvoria mahayanový budhizmus a z neho vyvinutý tantrický budhizmus. Tantrický budhizmus využíva hlavne magicko-rituálne usmernenie energií, ktoré sa deje predovšetkým za použitia magických slov - mantier. Vznikol v Indií (Vadžrajána - diamantová cesta), rozšíril sa do Tibetu, Číny a Japonska. Jednou jeho formou je tibetský budhizmus, alebo lámaizmus. Jeho ústrednou témou je božská tvoriaca sila - Shakti. Podľa jeho ezoterického učenia je všetko jestvujúce bezprostredným stelesnením Absolútna. Znamená to, že všetky javy a všetko stvorené navzájom úzko súvisia, teda sa môžu navzájom ovplyvňovať - všetky javy sú nositeľmi skrytých, magických síl. Hlavnými nástrojmi prebudenia, usmerňovania a využitia magických síl sú mantry, dhárany, mandaly a zasvätenia (Abhiséka).

Mantra (zvuk, slovo) - energiou naplnená slabika alebo slovo, ktoré reprezentuje a aktivuje kozmické energie (Mahajanová meditačná technika).

Dháraní (koncentrácia, podržanie) - magické sily nosiace slová, verše alebo modlitby, ktoré evokujú, aktivujú spirituálne sily (Mahajanová meditačná technika).

Mandala (kruh) - magický kruh, symbolicky zobrazujúci kozmické (božské) princípy, energie, ktorý môže byť vyhotovený v dvoj alebo trojrozmernom prevedení (Mahajanový meditačný prostriedok).

Abhiséka (Zasvätenie) - je to magický rituál, pochádzajúci z vadžrajanového budhizmu. Je vstupom do magického energetického kruhu a vytvorením kontaktu so všetkými silami a schopnosťami, ktoré patria do tohoto kruhu. Tento magický akt môže významne skrátiť a uľahčiť cestu, vedúcu k buddhovstvu, k osvieteniu.

Mahajanový budhizmus (Mahajana = veľký voz) je novšou, rozšírenejšou formou staršej formy učenia - tzv. Hínajany (malý voz).
Ideálom novšieho učenia je bodhisattva, osvietený tvor, ktorý sa rozhodol zmierňovať utrpenie druhých a privádzať ich k osvieteniu, do nirvány. (Nirvána je stav "vyhasnutia", vymiznutia všetkých príčin kolobehu znovuzrodení - najvyšší ciel snaženia nasledovníkov Budhy.)
Podľa tohoto učenia má každý tvor budhovskú podstatu, je teda spôsobilý, za zachovávania vhodného spôsobu života, nesebeckými činmi a vytrvalou prácou na sebe, dosiahnuť úroveň bodhisattvy, ba skôr či neskôr aj stať sa budhom. V tomto procese sa kladie veľký dôraz na aktívny súcit ku všetkým tvorom bez rozdielu, na zmierňovanie utrpenia druhých, ako aj na láskavosť, ktorá je jednou z hlavných cností budhistu.

Jednou z najvýznamnejších mahajanových spisov je tzv. Lotosová sútra. Lotosový kvet je od pradávna používaný symbol, ktorý symbolizuje samotný život. V budhizme sa vyzdvihuje najmä symbol bieleho lotosu, ktorý predstavuje čistotu, nirvánu, budhovskú prirodzenosť a podstatu. Lotosová sútra podáva a vysvetľuje mahayanové učenie. V tomto spise sa nachádzajú aj opisy liečivej sily Učenia (Dharmy). Podľa Budhy liečivá sila Učenia prináša pre stvory nachádzajúce sa vo svete vášní a utrpenia skutočné uzdravenie. (Budha prevádzal podobné zázraky a liečenia ako - o päťsto rokov neskôr - Ježiš.) Pod pojmom utrpenia na fyzickej úrovni rozumieme narodenie, starobu, choroby a smrť. Utrpenie na duševnej úrovni prinášajú: bytie s nemilovaným, byť oddelený od milovanej osoby a neuskutočniť túžby.
Vo všeobecnosti teda utrpenie prináša zviazanosť s bytím, liekom na všetky utrpenia je osvietenie prinášajúca Dharma - Učenie.

Učiteľ - liečiteľ je neosobným kanálom, sprostredkovávajúcim Dharmu a Univerzálnu Životnú Energiu. Podľa Lotosovej sútry sa hlásatelia Dharmy stávajú vlastníkmi a nositeľmi magických a spirituálnych energií, síl a - vstupujúc do istého energetického kruhu - sú pod láskavou ochranou budhov, tak ako aj nimi liečené osoby.

Jedna časť Lotosovej sútry obsahuje návod k získaniu a odovzdávaniu liečivých síl: Hľadajúci po trojtýždňovej meditácii môže vstúpiť do psychosomatickej mandaly (energetického kruhu). Týmto spôsobom zasvätený Majster, stotožňujúc sa s Budhom ktorý je nositeľom duchovných síl a energií, sa stáva učiteľom a liečiteľom. Prístup do tohoto energetického kruhu môže umožniť aj druhým prostredníctvom zasvätení, teda svoje získané schopnosti môže odovzdávať ďalej. (viď životopis Mikaa Usuiho)

Na základe Lotosovej sútry vzniklo niekoľko smerov, škôl budhizmu. K týmto patrí aj dnes najrozšírenejšia sekta v Japonsku - škola Tendai, ktorá uskutočnila syntézu shintoizmu a budhizmu.

Ďalším dôležitým smerom v Japonsku je v ôsmom storočí založená škola Ničiren-su (Slnečný lotos). Z tohoto učenia sa na začiatku 20. storočia vyvinuli ďalšie tri školy, ktoré, odvolávajúc sa na Lotosovú sútru, sa snažia riešiť etické a sociálne problémy sveta.

  • Reiju-kai - "Spoločnosť duchovných priateľov"
  • Risho- kósei-kai - "Spoločnosť pre právo a čistotu medziľudských vzťahov"
  • Sóka-gakkai - "Spoločnosť pre tvorenie hodnôt"

Na základe učenia Lotosovej sútry v roku 1922 vznikol v Japonsku aj jeden taký smer, ktorý sa zaoberá vyslovene liečením, ale veľký dôraz kladie aj na duchovný rozvoj. Nie je však náboženským smerom, neviaže sa k nemu priamo ani jedna vyhradená viera a je otvorená pre všetkých ľudí. Zakladateľom tejto školy na princípe zasväcovania je majster Mikao Usui, ktorý ho pomenoval "REIKI RIOHO GAKKAI".

top